අක්කර දෙකක ඉඩම ලක්ශ 62 ට

10
0

කතරගම ප්‍රදේශයේ සෙල්ලකතරගම නගරයට 1km දුරින් අක්කර 2 ක ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනට විකිණිමට
ස්ථිර බෝග වගා කර ඇත.
කතරගම කිරිවෙහෙර හා දේවාලයට 3km
විදුලිය හා ජලය ඉඩම ආසන්නයේ
මිල ලක්ශ 62 යි
මිල සාකච්ඡා කල හැක

අදම කතා කරන්න 0706324040
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *