අක්කර 1.5

3
0

🌱 රබර් ඉඩම විකිණීමට .
© අක්කර 1.5
© ජයභූමී ඔප්පු
© වටිනා ගස් ඇත
කොස්,දෙල්,
© හොරණ මතුගම බස් පාරට 3 km
© පාර,විදුලිය,ජලය ඇත.
© කිසිදු ආපදාවකට ලක් නොවේ.
© නේවාසීක මෙන්ම වගාවටද සුදුසු ඉඩමකි.
💰 ලක්ෂ 45
ගැණුම්කරුවන් කතා කරන්න.
☎️ 076 9911 058
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *