අලුත් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිණීමට

4
0

අම්පාර නුවර ප්‍රධාන පාරට මීටර් 400
අම්පාර නගරයට KM 5 උහන නගරයට KM 3 ඉඩම පයචස් 25 විදුලිය සහ ජලය සහිත කාමර 2 සාලය කුස්සිය සමගින් ලක්ෂ විසි අටහමාරට 0770032308
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *