ඉඩමක් විකිණිමට

10
0

උඩුගම්පොල විදියවත්ත බස් මාර්ගයට 800 m
උඩුගම්පොල නගරයට 1,5 km
පර්චස් එකක මිල රු.120,000
වැඩි විස්තර සදහා 075976274ව්


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *