කටානෙන් පොල් අක්කරයක් විකිණීමට .

7
0

කටානෙන් පොල් අක්කරයක් විකිණීමට . පර්චස් එක ලක්ශ 2යි. මහපාරට මීටර් 500 ‍යි. ඉඩම පරික්ෂාකර මිල ගනන් කතාකරගන්න පුළුවන් .
Call / WhatsApp +94743773777.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *