කඩවත ප්‍රධාන පාරකට මුහුනලා ඇති ව්‍යාපාරයකට හෝ නේවාසික සුදුසු පර්චස් 9.5ක ඉඩමක් විකිනීමට

4
0

💥 අමතන්න : 0761480696
🌟 නුවර පාරට ලගම තැනකින් සියලු පහසුකම් වලින් පිරි නගරයක් වන කඩවතින් නිස්කලංක පරිසරයක ඇති මෙම ඉඩම ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පර්චස් 9.5කින් සමන්විතය.
🌟 ඉඩමේ සිට නුවර පාරට සහ කඩවත අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට 850Mයි.
🌟 ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා ඇති ඉඩමකි.
🌟 සින්නක්කර නිරවුල් ඔප්පු ඇත.
🌟 ප්ලෑන් ඇත.
🌟 ඉඩමේ හිමිකරු මම බැවින් තැරැව්කාරයන් නොමැත.(තැරව්කරුවෝ අනවශ්‍යයි)
🌟වටේම තාප්ප ගසා ඉඩම පිලිවෙල කර ඇත,
🌟දැනට පවතින ආකාරයටම ෆොටෝස් දමා ඇත.
🌟පර්චස් 01=990,000 (මිල සාකච්ඡා කල හැක
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *