කලුතර බංඩරගම පාරේ කන්දකඩේ හන්දියට 400m දුරින් පිහිටි මෙම නිවස විකිනිමට ඇත පර්චස් 15 ලක්ෂ 70

4
0

කාමර 3
සාලය
මුලුතැන්ගෙය
ජලය
විදුලිය
නිස්කලංක පරිසරය
0766799235 / 0705206137
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *