කැස්බෑවට 1km දුරින් (255 පාරට 500m) පිහිටි කොටස් 4කින් යුත් බිම් පෙදෙස වහාම විකි

4
0


🔅කැස්බෑවට 1km දුරින් (255 පාරට 500m) පිහිටි කොටස් 4කින් යුත් බිම් පෙදෙස වහාම විකිණීමට ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා පහත link එක click කරන්න.👇

[https://idam.lk/property/attractive-land-for-sale-kesbewa/](https://idam.lk/property/attractive-land-for-sale-kesbewa/)

ලංකාව පුරා ඇති තවත් මෙවන් බිම් කොටස් සහ විකිණීමට ඇති නිවාස ඉක්මණින් සොයාගන්න – විකුණගන්න…

පිවිසෙන්න 👉 www.idam.lk

☎ Idam.lk Hotline – 011 34 24 949

🪀 Idam.lk Whatsapp – wa.me/+94706298812

wa.me/+94706964876

⭕ Idam.lk youtube channel -[https://www.youtube.com/c/idamlk](https://www.youtube.com/c/idamlk)

💙Idam.lk FB Page – [https://www.facebook.com/idamclassifieds](https://www.facebook.com/idamclassifieds)

💙Idam.lk FB Group -[https://www.facebook.com/groups/idamlkweb](https://www.facebook.com/groups/idamlkweb)

👉Idam.lk FB Tiktok -[https://vm.tiktok.com/ZSR4Jwj1S/](https://vm.tiktok.com/ZSR4Jwj1S/)

👉Idam.lk Linkedin -[https://www.linkedin.com/company/idamlk/](https://www.linkedin.com/company/idamlk/)

👉Idam.lk Twitter -[https://twitter.com/lk_idam?s=20](https://twitter.com/lk_idam?s=20)

👉Idam.lk Pinterest -[https://www.pinterest.com/wwwidamlk/](https://www.pinterest.com/wwwidamlk/)

📧Idam.lk E-mail -[info@idam.lk](mailto:info@idam.lk)Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *