කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්යේ අක්කර 10 ක මිශ්‍ර භෝග සහිත ඉඩම විකිණීමට… ල

4
0


කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්යේ අක්කර 10 ක මිශ්‍ර භෝග සහිත ඉඩම විකිණීමට…
🏠️ ලිපිනය =රබුක්කන.
🏠️ ඉඩම ප්‍රමානය =අක්කර 10.
*අක්කර 9 ගොඩ ඉඩම.
* අක්කර 1 කුබුර.
🏠️ ස්වභාවික විපත් නැති සුන්දර මා ඔයට මායිම්ව පොල් ගස් 250, කොස්, මහෝගනී, ගස් සහිතව තැනිතලා ගල් නැති ඉතා සාරවත් පසක් සහිත මෙම වටිනා ඉඩම විකිණීමට ඇත.
🏠️ පොල්, රබර්, කුරුඳු,තේ, කෙසෙල්, ගම්මිරිස් ඇතුළු ඕනෑම භෝගයක් වගා කිරීමට හැකිය.
🏠️ ජලය,
විදුලිය, පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු සහිතය.
🏠️ මිල =රුපියල් ලක්ෂ 175/=(සාකච්චා කල හැකිය).
🏠️ වැඩි විස්තර සඳහා පහත අංකයට කතා කරන්න.
🏠️ ඉඩම පරික්ෂා කිරීමට කලින් වේලාවක් වෙන් කර ගැනීම අනිවාර්ය බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
🏠️ විමසීම් =0776434250.
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *