කුරුණෑගල කවිසිගමුව පර්චස් 118 ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට. සියලු පහසුකම් සහිතයි. නිර

4
0


කුරුණෑගල කවිසිගමුව පර්චස් 118 ක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට. සියලු පහසුකම් සහිතයි. නිරවුල් ඔප්පු. පර්චසයක් රු. 98,000/= (සාකච්චා කල හැක) විස්තර සදහා අමතන්න 0767306607
.
Kurunegala Kavisigamuwa 118 Perch land for quick sale. Rs.98,000/= Per perch (Negotiable) Clear Deeds. All facilities available. For more details Call or Whatsapp 0767306607
.
.
.
#landforsale #realestate #realestateforsale #buy #northwestern #landforsell #realestateagent #sell #realestateinvestorl #propertysales #investment
#realestateinvesting #SriLanka #Kurunegala #buyland #landbuyers #propertyforsale #forsale #landforsale #propertyinvestment #buyandsell #properties #realestateagent #realestateinvestor #saleLand #realestateinvesting #RealEstateAgent #buyandsellrealestate #buyandsellproperty #land
.Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *