කොලබ මරදාන ආනන්ද විදුහල අසල පාර ආනන්ද මාවතේ පිහිටි මෙම ඉඩම හා ගොඩ නැගිලි පාර්ච

10
0

කොලබ මරදාන ආනන්ද විදුහල අසල පාර ආනන්ද මාවතේ පිහිටි මෙම ඉඩම හා ගොඩ නැගිලි පාර්චස් 47 කි
මුදල් හදිස්සියක් නිසා මුලින් කී කෝටි 65කි
දැන් කෝටි 50ක මුදලකට විකුණනු ලැබේ
විස්තර සදහා අමතන්න 07039489100
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *