කොළඹ බොරැල්ලෙන් දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ප්‍රධාන පාසල්,ජාතික රෝහල,මෙඩිකල් කොලේජ් අත ළඟ.0779627222

4
0

කොළඹ බොරැල්ලෙන් කාමර 3යි බාත් රූම්2යි මුලු තැන් ගෙවල්2ක්ද සහිත පර්චස් 2ක පිහිටි දෙමහල් නිවස විකිණීමට මිල ලක්ෂ 95යි. මිල ගනන් තව දුරටත් සාකච්ඡා කර ගත හැකියි.
0779627222Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *