නුවරඑළිය පර්චස් 80 මුදල් හදිස්සියක් 0777552518

4
0

නුවරඑළිය – බණ්ඩාරවෙල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පර්චස් 80 විකිණීමට ඇත ස්වර්ණභූමි ඔප්පු තියෙන්නේ සියලුම ලියකියවිලි සකස්කර ඇත.
0777552518
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *