පර්චසයක මිල අඩු කලා – හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් නිසා – හෝමාගම කිරිවත්තුඩ

4
0


🛑පර්චසයක මිල අඩු කලා 🛑
– හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් නිසා –

හෝමාගම කිරිවත්තුඩුව හංදියට 650m දුරින් වෙල් යායකට මායිම ව පර්චස් 11 ඉඩමක් විකිණිමට ඇත ( ඉඩමට පිවිසුම් මාර්ගය – අඩි 20 )
• ප්‍රධාන මාර්ගයට යාබදව (හොරණ – මහරගම 280, තලගල – කොට්ටාව 128) – 150m
• හෝමාගම නගරයට විනාඩි 15
• මොරගහහේනට විනාඩි 8
• කොට්ටාව නගරයට විනාඩි 15
•NSBM විශ්ව විද්‍යාලයට 6km
• කහතුඩුව අධිවේගි පිවිසුමට විනාඩි 15

පර්චස් 1 ක් 540,000(මිල ගණන් කතා කරගත හැක)

දු.අ. – 075 614 1160


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *