ප්‍රභු පරිසරය * අධිවේගී මාර්ගයට 1km * කරාපිටිය නගරයට 5km * දෙවට මුහුද

7
0


ප්‍රභු පරිසරය

* අධිවේගී මාර්ගයට 1km

* කරාපිටිය නගරයට 5km

* දෙවට මුහුදු තීරයට 3km

* කොළඹට පැයයි (1h)
අඩි 15 ක පාරක් ඇති සුන්දර නිස්කලංක ඉඩම
නල ජලය, ලිං ජලය, විදුලිය ආදී සියලු පහසුකම් සහිතව පර්චස් 16ක් .
පර්චස් එකක් ලක්ෂ 2.40 යි
මිල ගනන් සාකච්ඡා කිරීමට හැකියාව තිබේ

දුරකතන අංකය 0774669772

මුදල් හදිස්සියක් සදහා ඉක්මණට විකුණණු ලැබේ…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *