පාදුක්ක ඉඩමක් විකිණීමට

38
0

පාදුක්ක – ඉංගිරිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ අරකාවිල හංදියේ සිට 700m දුරින් කඩ කාමරයක් සහිත පර්චස් 105ක ඉඩම විකිණීමට.
පර්චස් 1ක මිල රු.175,000/=
0770209235

May be an image of text


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *