මතුගම, මාකලන්දව, මෙම නිවස විකිණීමට, තිබේ.. 0778420046.

9
0

සින්නක්කර ඔප්පු, පර්චස් 28යි. කාමර, 4යි, කුස්සිය, සාලය
. පිටතින් කුස්සිය. මිල ලක්ෂ 47යි. Call. 0778420046..
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *