මහරගම,පිළියන්දල මාර්ගයේ නිවසක් විකිණීම ඇත. පර්චස් 10 ක,නිරවුල් ඔප්පු සහිත’ අඩි

7
0

මහරගම,පිළියන්දල මාර්ගයේ නිවසක් විකිණීම ඇත.
පර්චස් 10 ක,නිරවුල් ඔප්පු සහිත’ අඩි 15 ක පාරකින් සමන්විත මකුළුදූව මේඝනන්ද පාරේ තිබෙන මෙම නිවස 341 ප්‍රධාන පාරට මීටර් 500කි.
#මහරගමට 5km
#පිලියන්දලට 4km
#බෝකුන්දරට 3km
වැඩ්දුර තොරතුරු විමසීම සදහා පහත ☎ අoකයට 📞📞📞
0752725607
Dropped pin
https://maps.app.goo.gl/55vfv2LZzoJLbNoc6

May be an image of tree and grassSource

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *