මිරිගම නගරයෙන් නිවසක් විකිනිමට ඇත.

4
0

නිවසේ සිට මිටර් 600ක් මිරිගම නරයට තියෙන්නෙ කෝචිචි ස්ටෙිෂන් එක මිරිගම කුරැනෑගල හයිවෙි පහසුකමි ඇත. පර්චස් 9.2 යි නිරවුල් ඔප්පු කිසිම ගැටලුවක් නෑ.. වැඩි විස්තර සදහා පහත අංකයට අමතන්න..

0711980021
0755470137
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *