මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මණින් විකිනිමට

3
0

📢 ගෙදර ඉදන් රැකියාවක් නොකර අවුරුද්ද පුරාවට අදායමක් ලබා ගන්න අක්කර 03යි ලක්ෂ 25 (.ස්ථානය බිබ්ල)
💢අඹ ගස් 260ක් පමන
💢අනෝදා ගස් 200ක් පමන
💢පුවක් ගස් 200ක් පමන
💢පොල් ගස් 20ක් පමන
💢තවත් වටිනා බොග රාසියක්
💢දොල පාරකට මායිම්ව
💢කුඩා නිවසක් සහිතයි
💢විදුලිය සහිතයි
💢ලිං ජලය
💢අක්කර 03යි
💢මිල ලක්ෂ 25යි(මුදල් හදිසියක් නිසා මිල ගනන් අඩු කර ඉක්මණින් විකිනිමට පෙර ම්ල ලක්ෂ 30යි)
💢ඉඩමට වහානයක් ගැනිමේ හැකියාව
💢කාබානා සැදිමට. පදිංචියට වඩාත් සුදුසුයි
💢දුරකථන මාර්ගයෙන් පමනක් විමසිම් msg එපා 0778560990
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *