මුදල් හදිසි

4
0

ඉක්මනින් විකිණීමට මුදල් හදිසි 0761516266 කඩුවෙල නගරයට 3km අතුරුගිරිය නගරයට 3km ප්‍රදාන මාර්ගයට 500m අඩක් නිමකල නිවාස 2ක් ඇත ලක්ෂ 75 තව අඩු කරල ගන්න පුළුවන් ජලය විදුලිය මාර්ග පහසුකම් සියල්ල ඇත
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *