මේ දවස්වල ගොඩක් හිඟ ඒත් ගර්භණී මව්වරුන්ට, දරුවන් අපේක්ෂා කරන අයට , කිරිදෙන ම

4
0

මේ දවස්වල ගොඩක් හිඟ
ඒත්
🌺 ගර්භණී මව්වරුන්ට,
🌺 දරුවන් අපේක්ෂා කරන අයට ,
🌺කිරිදෙන මව්වරුන්ට
මාස ගනනක් තිස්සේ හොයපු අහපු හැමොා්ටම
හිඟුරල
අවශ්‍ය නම්
මැසේජ්නජර් හරහා හෝ 0773694725 කකාකරන්න..
කූරියර් සර්විස් එකෙන් ගෙදරටම එවන්න පුළුවන්
මේ වට්සැප් සමූහයට කැමති නම් එකතු වෙන්න
https://chat.whatsapp.com/HAlrBXoRBMD1r22gB5hQfg

May be an image of text that says '09:58 Like Comment Share හිඟුරල වැල් අල අතර ජනප්‍රිය අල වර්ගයකි. ශරීරය ශක්තිමත් හා පෘෂ්ඩිමත් කරයි. කිරි දෙන මව්වරුන්ට ගුණදායක වේ. 13 Like Comment Share MESSAGE තිලාගේ කෑම පිටුව'Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *