වලස්මුල්ල නගර සීමාවෙන් පර්චස් 12

3
0

වලස්මුල්ල නගර සීමාවෙන්, පර්චස් 12 සින්නක්කර ඉඩමක්, නල ජලය, තෙකලා විදුලිය, දුරකථන පහසුකම් , කොන්ක්‍රීට් පාරට මුහුනලා පලල අඩි 35, වලස්මුල්ල නගරයට 650m. වලස්මුල්ල ජාතික පාසලට , රෝහලට ,රජයේ ආයතනය සිලල්ලටම ඇවිදින දුරින් ,විමසීම 0713945962
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *