විශේෂ මිල අඩු කිරීමක්

7
0

#ඉතා_ඉක්මනින්_විකිනීමට
#විදේශ_ගත_වන_බැවින්
⭕ කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 3.23 පොල් ඉඩම සහ අංග සම්පූර්න නිවස විකිනීමට ⭕
☎ දු:අ – 070 314 72 41
🟡 අංග සම්පූර්න නිවස,
🔅 නිදන කාමර 5
🔅නාන කාමර 1
🔅මුලුතැන්ගෙය…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *