වෙයන්ගොඩ

4
0

මුදල් හදිස්සියක් මත
නැවත පලකිරිමක් වෙයන් ගොඩ කීනවල බස් මාර්ගයේ බොගහවත්ත පර්චස් 22 ඉඩම සමග නිවසක් විකිණීමට ඇත , කාමර 3 යි , සාලය , කැමකාමරය , කුස්සිය , බාත්රූම් 1 යි , අඩි 8 පාර .0776793883 වසන්න
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *