සියලු පහසුකම් සහිත නිවස.

5
0

➡️නුවර පාරට 800M, නිට්ටඹුව නගරයට 1.5km➡️කාමර 03 ➡️ office room 01➡️02bathroom ➡️pantry02 ➡️පර්චස් 11 ➡️garrage➡️ගේට්ටුව සමග වට තාප්පය ➡️ලක්ෂ 95➡️සියලු පහසුකම් සහිත නිස්කලංක පරිසරයක පිහිට් නිවස විකිණීමට ➡️ගැනුම් කරුවන් පමණක් අමතන්න ➡️විමසීම්:0760136501
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *