හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් කුලියට හෝ විකිණීමට

4
0

හයිලෙවල් පාරට මීටර් 300 ,34 පර්චස් ,නිදහස් සාමකාමී පරිසරය ,පදිංචියට ඉතා සුදුසු වටපිටාවක් ,ජයලාල් 0778388661, 0775181680


Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *