හොරණ පර්.11.20 විකිණීමට ඇත මුලු ඉඩමම ලක්ෂ 8යි

8
0

හොරණ පර්.11.20 විකිණීමට ඇත
මුලු ඉඩමම ලක්ෂ 8යි
නිරවුල් ඔප්පු
ගන්න කෙනෙක් ඉනවා නම් 0703330808 Call එකක් දෙන්න

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *