1

8
0

වත්තල 4 නිදන කාමර අලංකාර, ඉඩකඩ සහිත විලා එකක් විකිණීමට ඇත
– නිරවුල් ඔප්පු සහිත පර්චස් 10 ඉඩම
– 3 AC නිදන කාමර + 1
– 3KW සූර්ය බලය
– උණු වතුර ස්නානය
– උද්යාන ප්රදේශය
– වාහන නැවැත්වීමේ ඉඩකඩ
– සේවක නාන කාමරය
කොළඹට – 8km

මිල. මිලියන 36 (සාකච්ඡා කළ හැක)
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *