..

6
0

ඔබේ නව නිවස සාධාරණ මිල ගනන් යටතේ විශ්වාසවන්ව ඉදිකරදීමට Atara Holdings අප සූදානම්.

Bed room 3ක්, Barthroom 3ක්, Dining, Living, TV Lobby Verandah, Balcony, Car Porch, Terrace Aria, සහ Rooftop එකක් සහිත මෙම නවීන දෙමහල් Box Type නිවස අංගසම්පූර්ණව නිමකිරීමට ලක්ශ 139 පමනයි.

වර්ග අඩි 1495
සම්පුර්ණ Tile පොලව (Lanka Tile) , දැව දොර ජනේල ( තේක්ක)
සිමෙන්ති, යකඩ කම්බි, Erectrical, Plumbing Paint, Bathroom fittings, Water Proofing සදහා රට තුල පිලිගත් සන්නාම (Brands) පමනක් යොදාගනු ලැබේ.
වසර 30ක වගකීම.

For…
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *