Land for sale & Rentals

4
0

Land for sale & Rentals
බත්තරමුල්ල පැලවත්ත අරුක්පිටිය හන්දිය army hedqat 200m පැලවත්ත හන්දියට 600M
Prches 6.05
විකිණීමට හෝ බදු දිමට ඇත
හිස් ඉඩමකි
වැඩි ව්ස්තර සදහා
අමතන්න 0761 912 917
0752 768 118
( බ්‍රොකර්වරුන්ද අවශ්‍ය 3% ගෙවනු ලැබේ )
Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *